สมัครเรียน ระดับปริญญาตรี ภาคปกตินอกเวลาราชการ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   สมัครเรียน ระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน (โครงการความร่วมมือทางการศึกษาฯ 1+2+1 แผนการเรียนที่ 2)
   สมัครเรียน ระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 Direct Admission (Click ที่นี่)
   สมัครเรียน ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (รุ่นที่ 3)
   สมัครเรียน ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (รุ่นที่ 2) รอบที่ 2
   สมัครเรียน ระดับปริญญาโท สาขาวิชากฎหมายปกครองและการบริหารงานภาครัฐ
   สมัครเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือ (รุ่นที่ 5)
 
 
 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน : 0-2244-5234 , 0-2244-5175 © 2010 Suan Dusit University