ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
กรุณาระบุรหัสผู้สมัคร
รหัสผู้สมัคร  
รหัสบัตรประชาชน  
หมายเหตุ : กรณีสมัครผ่านระบบ Admission ใช้เลขบัตรประชาชนแทนรหัสผู้สมัคร