รายงานตัวนักศึกษาออนไลน์
กรุณาระบุรหัสผู้สมัคร
รหัสผู้สมัคร
Application Code
เลขประจำตัวประชาชน
Identification Number
หมายเหตุ : กรณีสมัครผ่านระบบ Admission ใช้เลขบัตรประชาชนแทนรหัสผู้สมัคร