เข้าสู่ระบบบริหารการศึกษา
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน

จำนวนผู้ใช้งานระบบปัจจุบัน  50  คน


แจ้งข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์
1. ชื่อผู้ใช้
    สำหรับนักศึกษา
        - ระดับปริญญาตรีและโครงการอื่นๆ ประกอบด้วย u(ตัวเล็ก)ตามด้วยรหัสนักศึกษา
        - ระดับปริญญาโท ประกอบด้วย g(ตัวเล็ก)ตามด้วยรหัสนักศึกษา
        - ระดับปริญญาเอก ประกอบด้วย d(ตัวเล็ก)ตามด้วยรหัสนักศึกษา
        เช่น u56118020001
    สำหรับเจ้าหน้าที่
        - ชื่อภาษาอังกฤษ ตามด้วย "_" ตามด้วย นามสกุลภาษาอังกฤษ 3 ตัวแรก
        เช่น name_sur
2. รหัสผ่าน
    สำหรับนักศึกษา
        คือ วันเดือนปีเกิด เช่น 01122537 หากไม่สามารถเข้าได้ให้ใช้รหัสนักศึกษาแทน หรือ รหัสผ่านที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่
    สำหรับเจ้าหน้าที่
        รหัสผ่านปัจจุบันที่ใช้งานร่วมกันการใช้งานอินเตอร์เน็ตประจำวันของมหาวิทยาลัย / Wi-Fi
3. นักศึกษาต้องทำการลงทะเบียนด้วยตัวเองเท่านั้น หากให้ผู้อื่นกระทำการแทน หรือทำการแทนผู้อื่นจะถูกลงโทษทางวินัยและมหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบผลการลงทะเบียนที่ผิดพลาดในทุกกรณี
4. ในการกระทำรายการทุกครั้งถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดไว้แล้ว
 
Suan Dusit University © 2017